Smart Synergy Helmond

zondag 14 mrt 2021

Smart Synergy Helmond

Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond. Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, Synergy staat voor de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking. Door deze losse projecten te verbinden onder één vlag, is een basis gelegd om samen te werken met partners buiten Helmond en om cofinanciering te zoeken uit regionale, provinciale en landelijke gelden. Inmiddels is een OPZuid-subsidie toegekend door Stimulus.

  

Onder Smart Synergy Helmond vallen de vier lopende projecten:

 1. Warmtenet Groot Schooten
 2. Proceswaterfabriek en AWZI BZOB
 3. Industriële symbiose BZOB
 4. InduSym Reststromenplatform en afvalcollectief.

Onderstaande paragrafen beschrijven kort de aanleiding, de belangrijkste resultaten en het vervolg van deze deelprojecten.

Warmtenet Groot Schooten

Aanleiding

Groot Schooten is door Gemeente Helmond aangewezen als pilotgebied energietransitie. Hier, en op de aangrenzende Automotive Campus, ligt de potentie om 400.000 m3 aardgas te besparen door aanleg van een warmtenet. Dit ontzorgt bovendien ondernemers en pandeigenaren die willen of moeten overstappen op duurzame energievoorzieningen.

Resultaten

 • Er is in een werkgroep van lokale ondernemers, bestaande uit e-Quest, GW Leidingtechniek, Kuijpers en SBH, begonnen met het creëren van draagvlak en het opstellen van een conceptplan, inclusief tracé.
 • Er is een inventarisatie gestart van de warmte- en koudebehoefte bij geïnteresseerde bedrijven.
 • Aan de hand van prijsberekeningen is vastgesteld dat er een haalbare businesscase ligt. Bij Kuijpers ligt de intentie om dit warmtenet te gaan aanleggen en onderhouden.

Vervolg

Op Groot Schooten zijn reeds twee WKO’s aanwezig. Één is in bezit van Kuijpers, de tweede is eigendom van Hurks en wordt door Kuijpers gerenoveerd met de intentie die over te nemen. De verwachting is dat eind maart 2021 de renovatie en overname is afgerond. Daarmee heeft Kuijpers een systeem in handen met overcapaciteit, waarop bedrijven aan kunnen sluiten. Dit kan vervolgens gefaseerd worden uitgebreid om heel Groot Schooten te verduurzamen.

Proceswaterfabriek en AWZI BZOB

Aanleiding

De periodiek lage waterdruk op het leidingnet van Brabant Water en het verplichte terugbrengen van het gebruik van grondwater op Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB) vormde de aanleiding voor een samenwerking met HydroBusiness, Colsen en BrabantWater. Met hen is het project gestart om met een proceswaterfabriek een groot deel van het lokale afvalwater om te zetten tot weer bruikbaar proceswater. Zo wordt drinkwatergebruik vermeden en neemt de belasting op het riool af.

Resultaten

 • Op bedrijventerrein BZOB is een inventarisatie gedaan van de kwaliteit en kwantiteit van proces- en afvalwaterstromen. De geïnventariseerde bedrijven verbruiken samen 1.4 miljoen m3 water per jaar en lozen jaarlijks 24.500 vervuilingseenheden.
 • Er is een concept uitgewerkt voor de productie van demiwater. De productie van andere types proceswater is onderzocht, maar bleek niet rendabel.
 • Er zijn twee concepten uitgewerkt voor het zuiveringsgedeelte met bijbehorende zuiveringstarieven per Ve. Op basis van de deelnemende bedrijven is gekozen voor een gecombineerd ontwerp dat gebruik maakt van anaerobe (met bacteriën) en aerobe zuivering (met beluchtingstanks). Door de anaerobe zuiveringsstap kan er jaarlijks 8000 m3 biogas worden gemaakt van de organische reststromen in het afvalwater. Voor het slib wordt een circulaire verwerkingsmethode onderzocht.
 • Middels een intentieverklaring is deelname aan het project toegezegd door 7 bedrijven en andere gesprekken worden nog gevoerd.

Vervolg

Momenteel wordt een detailontwerp van de proceswaterfabriek uitgewerkt en wordt een definitief businessplan opgesteld. Als de zuiveringstarieven gunstig zijn, worden in een volgende fase contracten gevormd met de deelnemende bedrijven. Naar verwachting kan daarna in januari 2022 gestart worden met de bouw die naar verwachting tot augustus 2022 duurt. Er kan reeds gestart worden met de productie van demiwater voordat de afvalwaterzuivering is gerealiseerd. De bron voor het water is dan tijdelijk de Zuid-Willemsvaart.

Voordelen ondernemer
De voordelen van de proceswaterfabriek voor de ondernemer zijn een goedkopere afvoer van afvalwater, een goedkopere bron van demiwater, zekerheid van een constante levering, de lokale productie en beschikbaarheid van biogas en natuurlijk duurzaamheid door hergebruik van afvalwater en restwarmte. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten over het project stuur dan een mail naar parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

            
Onder proceswater wordt verstaan: water voor industriële doeleinden (transportmiddel, reinigingsmiddel, grondstof etc.) echter niet voor menselijke consumptie geschikt.

Industriële symbiose BZOB

Aanleiding

Bij de inventarisatie van waterstromen voor de proceswaterfabriek is ook gas- en elektriciteitsverbruik in kaart gebracht op bedrijventerrein BZOB. Met de uitwisseling van warmte tussen bedrijven kan tot 8 miljoen m3 aardgas worden bespaard.

Resultaten

Er is met Engie een samenwerking gestart om de haalbaarheid van een warmtenet te onderzoeken. Hiervoor is een pakket van relevante informatie en gegevens opgesteld en met Engie gedeeld onder een geheimhoudingsverklaring. Drie lopende trajecten worden meegenomen in deze verkenning:

 • Voor het anaerobe zuiveringsconcept van de proceswaterfabriek is restwarmte nodig die bij Coppens aanwezig is.
 • Door Engie wordt reeds een uitwisseling tussen De Wit en Arte onderzocht.
 • Energyport Peelland kan met een beoogde, nabijgelegen biocomposteerder 9 MW warmte leveren die vrijkomt bij het verwerken van lokaal restafval uit de agrarische sector.

Vervolg

Midden december 2020 wordt door Engie een terugkoppeling gegeven op de aangeleverde gegevens en wordt de onderzoeksrichting besproken. Naast een warmtenet voor BZOB, worden ook uitwisselingen met de aangrenzende wijk Brouwhuis en een samenwerking met Ennatuurlijk onderzocht. Behalve wamteuitwisseling wordt ook gekeken naar andere circulaire samenwerkingskansen op BZOB. Er worden in een biocomposteerder bijvoorbeeld ook vaste stoffen geproduceerd die kunnen worden verwerkt tot kunstmest of biobased plaatmateriaal.

InduSym Reststromenmarktplaats en collectieve afvalinzameling

Aanleiding

De hoeveelheid gegevens over afval en grondstoffen in de InduSym database blijft toenemen. Er worden geregeld kleine matches gemaakt op het platform en er ontstaat ook inzicht in de hoeveelheid en types afval in Helmond. Dit inzicht geeft aanleiding tot het opstarten van grotere uitwisselingen. Bedrijven hebben aangegeven dat ze hun restafval graag zouden scheiden. Het is nu vaak nog niet rendabel om fracties als plastic of papier los op te halen, maar binnen een afvalcollectief kan dit wel tegen gunstigere tarieven gedaan worden.

Resultaten

Met Suez zijn verkennende gesprekken gevoerd. In samenwerking met Renewi en twee stagiairs van de Fontys is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opzetten van een afvalcollectief. Hieruit zijn drie aanbevelingen gekomen:

 • Er kan op korte termijn worden gestart met een ophaalroute voor pmd-bedrijfsafval.
 • Er is bij ondernemers behoefte aan meer kennis en ondersteuning bij afvalscheiding. Door middel van een afvalcoach kunnen zij laagdrempelig geholpen worden. Mogelijk kan de terreinconciërge deze rol invullen naast de huidige taken.
 • Renewi en Stichting InduSym hebben een kennisnetwerk dat ingezet kan worden bij materiaalvraagstukken om productieprocessen te verduurzamen. In samenwerking kan dit toegankelijker gemaakt worden voor bedrijven.

Vervolg

Midden december 2020 wordt met Renewi begonnen aan een concrete opzet voor de pmd-ophaalroute. Als hier veel animo voor is, kan het afvalcollectief worden uitgebreid met meerdere partijen en kan onderzocht worden welke types afval nog meer collectief op te halen zijn.

Vanuit dit collectief kan het afvalmanagement worden geïnnoveerd, bijvoorbeeld met smart chips die real-time containers monitoren zodat het aantal vervoersbewegingen en onnodige ledigingen wordt verminderd.

 

Tekst van Smart Synergy Helmond (bedrijventerreinenhelmond.nl)